Web Analytics
Thunderbolt Fantasy Rikiya Koyama as the voice of Shu Yn Xio

Thunderbolt Fantasy Rikiya Koyama as the voice of Shu Yn Xio

<